Privacyverklaring - Opti-flor

Privacyverklaring

 verwerking persoonsgegevens

Opti-flor, gevestigd aan Madeweg 78A, 2681 PN, Monster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.optiflor.nl Madeweg 78A, 2681 PN, Monster 0174705110

Voor vragen kunt u terecht op: marketing@optiflor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Opti-flor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@optiflor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Opti-flor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Opti-flor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opti-flor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Opti-flor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard zolang u zich ingeschreven houdt voor onze nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Opti-flor deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Opti-flor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Opti-flor uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat op uw computer of mobiele apparaat wordt gezet als u een webpagina bezoekt. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies identificeren geen personen, maar alleen computers.

Opti-flor maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies kunnen wij de statistieken, via Google Analytics, van onze website bijhouden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Privacy

Wij hebben onze Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Jouw IP-adres wordt als anoniem weergegeven en wij delen geen gegevens met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opti-flor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@optiflor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opti-flor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De website van Opti-flor is gebouwd in Lumen, dit is eigendom van Jem-id. Lumen is een Content Management Systeem, een online code editor en hosting in één. In Lumen kunnen websites gebouwd worden en kunnen websitebeheerders hun website content aanpassen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld vertalers, marketeers, fotografen etc. lid worden van de Lumen Community, waardoor websitebeheerders deze experts kunnen inschakelen voor hun diensten. Zie: www.lumen.online voor meer informatie. In Lumen worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Lumen richt zich op website ontwikkelaars en bijdragers aan een website zoals de websitebeheerder, een fotograaf, online marketeer etc. Medewerkers van JEM-id kunnen bij de gegevens van de Lumen-gebruikers, dit hebben zij nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Zij zullen geen gegevens wijzigen of toevoegen, maar slechts als bijproduct inzien om technische problemen op te lossen.

Lumen is niet essentieel in de bedrijfsvoering van opdrachtgevers of JEM-id, maar is een handig systeem om websites mee te bouwen, in te richten en te onderhouden. Het wachtwoord wat aan een account is gekoppeld, is versleuteld en voor niemand zichtbaar. De Lumen-gebruiker kan zelf het wachtwoord ook niet zien, als diegene zijn/haar wachtwoord vergeet, moet er een nieuw wachtwoord ingesteld worden. De gegevens die de Lumen-gebruiker invult in zijn of haar account, zijn voor alle Lumen-gebruikers, JEM-id medewerkers en de hosting Microsoft Azure zichtbaar. Door JEM-id medewerkers worden deze gegevens discreet behandeld en alleen gebruikt om een service te verlenen. Lumen-gebruikers hebben zelf de keuze om persoonlijke informatie in hun account toe te voegen, deze velden zijn niet verplicht om in te vullen, op een naam en e-mailadres na. Ook kunnen deze gegevens op elk moment worden gewijzigd door de Lumen-gebruiker zelf. Medewerkers van JEM-id kunnen bij de gegevens van de Lumen-gebruikers, dit hebben zij nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Zij zullen geen gegevens wijzigen of toevoegen, maar slechts als bijproduct inzien om technische problemen op te lossen. De website en online omgeving van Lumen maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL certificaat). De opdrachtgever bepaalt zelf of er op de gecreëerde websites in Lumen een SSL certificaat geplaatst wordt. Van Lumen wordt door de provider (Microsoft Azure) back-ups gemaakt. Hiervoor maken wij geen gebruik van long-term back-ups, alleen een zogenoemde ‘ default point in time restore ’, deze gaat tot maximaal 7 dagen terug. Met Microsoft Azure heeft JEM-id een samenwerkingsovereenkomst.

Opti-flor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marketing@optiflor.nl